De Docent

Opleiden

De Wet beroepsgericht onderwijs is op 1 januari 2012 in werking getreden. Dat betekent dat alle regionale opleidingscentra (roc's), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakscholen vanaf 1 augustus 2012 onderwijs geven op basis van beroepsgerichte kwalificaties.

Hoe ziet het lesgeven voor de docent beroepsgericht onderwijs eruit en hoe werkt het?
In eerste instatie is het van belang welke opleiding u doceert.

Het vakgebied Installeren is heel breed en bestaat uit drie richtingen:
- Werken met elektrotechnische installaties
- Werken met werktuigkundige installaties
- Werken met koudetechnische installaties

Kwalificatiedossier

Als basis voor elke opleiding wordt gebruik gemaakt van een kwalificatiedossier Werktuigkundige Installaties.
(Kwalificaties mbo -> kwalificeren en examineren -> Naar de kwalifictiedossiers -> Herziene dossiers -> Werktuigkundige Installaties). Dit dossier bestaat uit een aantal delen:
- De beroepsspecifieke onderdelen: De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier. de generieken onderdelen zoals: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap.
- De profieldelen: De kerntaken en werkprocessen waarop de kwalificaties met elkaar verschillen.
- De keuze delen: Deze moeten verdiepeing of verbreding opleveren.

Kwalificaties

Het kwalificatiedossier bevat 4 kwalificaties (opleidingen).
- Monteur werktuigkundige Installaties
- Eerste monteur woning
- Eerste monteur utiliteit
- Eerste monteur dakbedekking

En een keuzedeel.
Waarbij onze voorkeur bij de MWI uitgaat naar:
- Basisvaardigheden elektrotechnische installaties.
De basisvaardigheden elektrotechniek zitten bij leerwijzer af verwerkt in de lesstof van EMW en EMU omdat wij dit als onderdeel van het vak zien en niet als keuzedeel.

Kerntaken

Kerntaken zijn taken die elke deelnemer zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in dat beroep steeds weer terugkomen. Per Basis- en profieldeel is er een aantal kerntaken. Bijvoorbeeld:
- B1-K1 (Basisdeel - Kerntaak 1): Installeert werktuigkundige installaties.
- P1-K1 (Profieldeel 1 = Monteur werktuigkundige installaties; Kerntaak 1 = Uitvoeren installatiewerk aan werktuigkundige installaties in de woning en utiliteitsbouw.
De kerntaken in het basisdeel gelden voor alle opleidingen.
De kerntaken in het profieldeel zijn opleidingsspecifiek.

Werkprocessen

Elke kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen (afgebakende beroepsactiviteiten).Bijvoorbeeld:
- B1-K1-W1 (Werkproces 1): Voorbereiden van werktuikundige installatiewerkzaamheden.
Werkprocessen kennen een begin en eind, hebben een resultaat en zijn kenmerkend in de beroepspraktijk.

Klik om te vergroten

Competenties

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voor - komende situaties adequaat, gemotiveerd, proces - en resultaatgericht kunnen handelen . Competenties zijn samengesteld van karakter en relateren aan onder - liggende vaardigheden, kennis en houding. Competenties krijgen pas betekenis in een context. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij uitoefenen van het beroep. In totaal zijn er 25 competenties (A t/m Y).

KBB - of SHL competentiemodel

Alle kwalificatiedossiers van mbo - opleidingen zijn samengesteld uit dezelfde selectie van competenties, genaamd het KBB - competentiemodel. Het competentiemodel wordt gebruikt bij het beschrijven van competenties in de kwalificatiedossiers. De inhoud van elke competentie is verbijzonderd aan de hand van componenten en gedragsankers. Het competentiemodel is door SHL ontwikkeld en wordt daarom ook wel het SHL - competentiemodel genoemd

Componenten en gedragsankers, Vakkennis en vaardigheden

Met deze onderdelen is uiteindelijk de competentie te beoordelen. Componenten zijn de onderdelen waaruit een competentie bestaat.
Gedrag zegt bijvoorbeeld iets over zijn of haar manier van (samen) werken, kwaliteit leveren , veiligheid, doelmatigheid of toegankelijkheid.
Vakkennis en vaardigheden zijn nodig voor bijbehoordende competenties.

Lesgeven in de praktijk

Uiteindelijk werken wij bovenstaande documenten om tot een beroepsgerichte praktijkopleiding. Hiervoor is er een vertaling gemaakt naar drie documenten per kwalificatie/opleiding:
-1. Een stroomschema
-2. De BPV-Wijzer
-3. Het lesplan

Bij een BGO praktijkopleiding in de Installatietechniek is de praktijk leidend. Dat betekent dat vrijwel de gehele opleiding in een bedrijf plaatsvindt. De deelnemer is een onderdeel (werknemer) van het bedrijf en doet zijn werk onder begeleiding van een praktijkopleider. De praktijkopleider is een speciaal hiervoor geïnstrueerd werknemer van het bedrijf.

De docenten, praktijkopleiders en de theorie hebben meer een ondersteunende rol gekregen.

Momenteel heeft Leerwijzer.info lesstof ontwikkeld voor:
- Monteur werktuigkundige Installaties
- Eerste monteur woning
- Monteur Service en Onderhoud
- Eerste monteur Service en Onderhoud

Overige kwalificaties welke binnenkort gereed zijn:
- Eerste monteur utiliteit

Klik voor een vergroting

Stroomschema

In een schematisch voorstelling staat het overzicht van een complete opleiding weegegeven.
Bijvoorbeeld: Monteur Werktuigkundige installaties.

Het schema toont vijf blokken, het blok buisbewerken start als eerst. Daarna volgt willekeurig gas, water, cv en het nieuwe keuzedeel.
Elk blok wordt afgesloten met een ankerpunt en beoordeling.
Na het behalen van alle vier de ankerpunten kan de eindopdracht (Proeve van Bekwaamheid) worden gedaan.

BPV-Wijzer

De uiteindelijke opleiding en beoordeling wordt gedaan met behulp van de BeroepsPraktijkVorming-wijzer. Het geeft de rolverdeling aan tussen de deelnemer, de praktijkopleider en de werkplekbegeleider.

De BPV-Wijzer maakt gebruik van drie stappen in het leerproces:
- leren uitvoeren;
- leren terugkijken op het leerproces;
- leren voorbereiden.

In de BPV-Wijzer staan opdrachten, de daarbijhorende BPV-rapportage, het voortgangsformulier. Afsluitend worden de werkprocessen en competenties beoordeeld in 4 gesprekken.

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting

De beoordeling van werkprocessen en competenties is een één op één vertaling uit het kwalificatiedossier.

De drie functies van de BPV-Wijzer

- 1. Werkzaamheden en leerdoelen worden aan elkaar gekoppeld
De praktijkopleider kiest zo veel mogelijk werkzaamheden die passen bij het beroep. Door de werkzaamheden uit te voeren, worden die competenties geleerd die nodig zijn om een goede vakman te worden.
Daarom: een formulier met de voortgang van de werkzaamheden in de BPV-Wijzer.

- 2. Uitgevoerde werkzaamheden bespreken
Na iedere opdracht kijkt de werkplekbegeleider samen met de deelnemer terug op de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe was de voorbereiding en de aanpak? Wat ging goed en minder goed?
Daarom: een rapportageformulier voor alle werkzaamheden in de BPV-Wijzer.

- 3. Voortgang en groei bespreken
Al werkende leren en steeds meer vakman worden in het gekozen beroep. De praktijkopleider bespreekt de voortgang met de deelnemer. Hoe ver is de deelnemer? Wat moet er nog gebeuren om het diploma te halen?
Daarom: een beoordelingsformulier over je beroepsmatig functioneren in de BPV-Wijzer.

Klik voor een vergroting

Lesplan

Ook het lesplan is een directe vertaling van het kwalificatiedossier.
Bij elke kerntaak volgen de bijbehorende werkprocessen met competenties, een omschrijving en een toelichting.
Per werkproces staan de bijbehoorende theorielessen, praktijkopdracht en beroepshandeling vermeld.
Dit voorziet de docent in een leidraad voor het theoretisch deel en de praktijkopleider voor het praktijk deel van de opleiding.

Lesstof

Daarnaast is er op de server ruimte om lesstof met elkaar uit te wisselen. Iedere docent heeft wel eens leerstof ontwikkeld.
Door deze informatie beschikbaar te stellen kan ook een ander hiervan gebruik maken.

De producten zijn in de beschermde omgeving zichtbaar en is bereikbaar via een inlogcode (alleen voor de docent).
Door naast de deelnemer te zitten kan de lesstof op beeldscherm of via een beamer worden getoond.

Alle lesmaterialen wordt nagelopen op copyrights. Tevens hebben we de mogelijkheid om tekstuele aanpassingen te doen.
Dit geldt ook voor alle soorten beeldmateriaal.
Momenteel zijn er al powerpoint-presentaties, teksten, animatie's en video’s beschikbaar.

Vraag HIER uw inloggevens aan.

Copyright Leerwijzer.info